04 maj

10 rzeczy, które potwierdzÄ…, Š¼e Kordoba jest najlepszym miastem na Twojego Erasmusa

RozpoczÄ™cie Erasmusowej przygody w nieznanym mieŠ›cie, w innym kraju i z ludŠºmi, których do tej pory nie znasz, moŠ¼e wydawać Ci siÄ™ na poczÄ…tku czymŠ› ryzykownym. JesteŠ›my pewni, Š¼e wiele Twoich kumpli z klasy, przyjacióŠ‚  a nawet czŠ‚onkowie rodziny powiedzieli Ci, Š¼e ich doŠ›wiadczenie na Erasmusie byŠ‚o jednym z najlepszych lat, które minÄ™Š‚y w ich Š¼yciu: wolnoŠ›Ä‡, ludzie, podróŠ¼e, imprezy i dŠ‚ugie „i tak dalej”. Wszyscy Ci, którzy mówiÄ…, Š¼e tÄ™skniÄ… za Erasmusem majÄ… racjÄ™. Rok, w którym masz zamiar rozpocząć swego Erasmusa nigdy nie zapomnisz i wybraŠ‚eŠ› najlepsze miasto do Š¼ycia, KordobÄ™. Z pewnoŠ›ciÄ… poczÄ…tkowo bÄ™dzie Ci sprawiać trudnoŠ›Ä‡ zadecydowanie, w którym mieŠ›cie spÄ™dzić swego Erasmusa, ale nie drÄ™cz siÄ™, podjÄ…Š‚eŠ› wŠ‚aŠ›ciwÄ… decyzjÄ™ i Ci to pokaŠ¼emy:

1. Nauczysz siÄ™ radzić sobie sam

erasmus-kordoba

Nie znajdziesz lepszego miasta niŠ¼ Kordoba aby odkryć, Š¼e nie jesteŠ› zaleŠ¼nÄ… mŠ‚odÄ… osobÄ…, która nie wie jak stawić czoŠ‚a Š¼adnej sytuacji bez dzwonienia do swoich rodziców lub przyjacióŠ‚. Kordoba jest miastem doskonaŠ‚ej wielkoŠ›ci, idealnym abyŠ› czuŠ‚, Š¼e masz tyle do zrobienia i na tyle maŠ‚a, Š¼e ”‹”‹w ciÄ…gu kilku tygodni bÄ™dziesz miaŠ‚ pewnoŠ›Ä‡, Š¼e opanowaŠ‚eŠ› juŠ¼ miasto i nie ma juŠ¼ nikogo i niczego z czym nie moŠ¼esz siÄ™ zmierzyć.

2. Odkryjesz, Š¼e istnieje inny sposób robienia rzeczy

erasmus-kordoba

Kiedy opuszczasz swój kraj po raz pierwszy być moŠ¼e myŠ›lisz jak funkcjonujÄ… róŠ¼ne rzeczy w Twoim kraju, które nie istniejÄ… w Š¼adnym innym … W tym roku na Erasmusie odkryjesz, Š¼e istnieje tysiÄ…ce róŠ¼nych sposobów robienia rzeczy, a wiÄ™kszoŠ›Ä‡ wywodzi siÄ™ ze zwyczajów kulturowych. W poŠ‚udniowej Hiszpanii ludzie sÄ… bardzo otwarci i goŠ›cinni, ale mogÄ… mieć swój szczególny sposób zaŠ‚atwiania rzeczy. 

3. Poprawisz swój hiszpaŠ„ski bez koniecznoŠ›ci studiowania

erasmus-kordoba

Wielu ludzi, którzy poinformowali CiÄ™ o swoim doŠ›wiadczeniu na Erasmusie być moŠ¼e takŠ¼e powiedziaŠ‚o Ci, Š¼e nie mieli duŠ¼o kontaktu z Hiszpanami… w Kordobie moŠ¼esz o tym zapomnieć.  Miasto ma idealnÄ… wielkoŠ›Ä‡ tak aby czuć siÄ™ w nim komfortowo i w popularnych miejscach rozpoznajesz mniej wiÄ™cej te same osoby i jak caŠ‚y Š›wiat wie- regularne spotkania skutkujÄ… przywiÄ…zaniem. Zobaczysz, jak szybko bÄ™dziesz miaŠ‚ grupÄ™ kolegów z Kordoby, którzy pokaŠ¼Ä… Ci uroki tego miasta i z którymi bÄ™dziesz mógŠ‚ podszkolić swój hiszpaŠ„ski tak dŠ‚ugo jak tego chcesz.  

4. BÄ™dziesz mógŠ‚ spróbować nowych rzeczy 

erasmus-kordoba

Jednym z powodów, które pchnÄ™Š‚y CiÄ™ do opuszczenia domu i rozpoczÄ™cia swojej przygody na Erasmusie z pewnoŠ›ciÄ… byŠ‚a potrzeba aby cieszyć siÄ™, odkrywać i próbować nowych rzeczy, i w tym Kordoba, po raz kolejny, bÄ™dzie Ci bardzo pomocna. JeŠ›li z czegoŠ› Kordoba sŠ‚ynie jest to kuchnia- bÄ™dziesz mógŠ‚ tu spróbować rzeczy, których prawdopodobnie nigdy sobie nie wyobraŠ¼aŠ‚eŠ›. Jednym z jej typowych daŠ„  jest ogon byka, tak, tak, przeczytaŠ‚eŠ› dobrze, ogon byka!

5. BÄ™dziesz wychodziŠ‚ na imprezy

erasmus-kordoba

Jest to pierwsze przykazanie któregokolwiek szanujÄ…cego siÄ™ Erasmusa, posiadanie ochoty na imprezÄ™ i wychodzenie przez 6 z 7 dni … nie dajcie zmylić siÄ™ tym,  Š¼e Kordoba jest maŠ‚a, nie znaczy to, Š¼e nie moŠ¼ecie cieszyć siÄ™ wielkimi imprezami:  wŠ‚aŠ›ciciele lokali wiedzÄ…, jak waŠ¼ne jest dla Was aby posiadać miejsce do spotkaŠ„. Z tego powodu istniejÄ… kluby takie jak Góngora lub nieco spokojniejsze puby jak O’Donoghues i La Fontana. Poza tym, nie moŠ¼emy pominąć wzmianki o sŠ‚ynnym KordobaŠ„skim Maju… przygotuj siÄ™ na zabawÄ™!

6. BÄ™dziesz czÄ™Š›ciÄ… wielokulturowej rodziny
familia-somos-erasmus-cordoba

Nie ma wÄ…tpliwoŠ›ci, Š¼e podczas Twojego Erasmusa w Kordobie bÄ™dziesz czuŠ‚, jesteŠ› czÄ™Š›ciÄ… duŠ¼ej rodziny w której kaŠ¼dy czŠ‚onek jest z innego kraju europejskiego. Ta rodzina bÄ™dzie stopniowo kreowana aŠ¼ utworzy siÄ™ grupa z którÄ… juŠ¼ siÄ™ nie rozdzielisz. SzczÄ™Š›cie, Š¼e spÄ™dzisz swego Erasmusa w Kordobie jest takie, Š¼e w ciÄ…gu kilka lat zostaŠ‚a utworzona zbiorowa grupa Erasmusów wokóŠ‚ bardzo konkretnej dzielnicy, Ciudad Jardín, wiÄ™c jeŠ›li zakoŠ„czysz tam kwaterowanie siÄ™ jesteŠ›my pewni, Š¼e bÄ™dziesz posiadaŠ‚ wiÄ™kszÄ… rodzinÄ™, której Š¼aden Erasmus nigdy nie posiadaŠ‚.

7. BÄ™dziesz podróŠ¼owaŠ‚ jakby nie byŠ‚o jutra

erasmus-kordoba

PodróŠ¼owanie takŠ¼e moŠ¼e być dla Ciebie niezbÄ™dne, i jest tak, Š¼e wszyscy Erasmusi opuszczajÄ… swoje paŠ„stwa oczekujÄ…c dotarcia do celu aby rozpocząć przemieszczanie siÄ™ po caŠ‚ej Europie. Jak juŠ¼ wiecie, Kordoba jest idealnym miastem aby rozpocząć kaŠ¼dÄ… podróŠ¼ zarówno wewnÄ…trz jak i na zewnÄ…trz Hiszpanii. Jej poŠ‚Ä…czenia kolejowe zabiorÄ… CiÄ™ w krótkim czasie i z maŠ‚Ä… iloŠ›ciÄ… pieniÄ™dzy do dowolnego miasta w Hiszpanii. Jej bliskoŠ›Ä‡ do Malagi (jednego z najbardziej ruchliwych lotnisk w Hiszpanii) pozwoli Ci Š‚atwo przemieszczać siÄ™ po caŠ‚ej Europie.

8. Wzbogacisz swoje CV 

erasmus-kordoba

JeŠ›li w Twoim CV bÄ™dzie wpisane „roczne studia za granicÄ…” zawsze bÄ™dzie brzmieć to cool i jeŠ›li poza tym powiesz, Š¼e studiowaŠ‚eŠ› na Uniwersytecie tak prestiŠ¼owym jak w Kordobie, pokaŠ¼esz Š¼e wybraŠ‚eŠ› tu swego Erasmusa nie tylko z powodu imprez, ale takŠ¼e z powodu moŠ¼liwoŠ›ci studiowania na uniwersytecie pionierskim w badaniach z wydziaŠ‚em inŠ¼ynierii i weterynarii najbardziej prestiŠ¼owych w paŠ„stwie.

9. Poznasz najlepsze zakÄ…tki Hiszpanii

erasmus-kordoba

W ostatnich latach Hiszpania staŠ‚a siÄ™ modna, nie tylko z powodu sŠ‚oŠ„ca i imprez ale takŠ¼e z powodu maŠ‚ych miasteczek w Alpujarra Granadina, maŠ‚ych biaŠ‚ych wiosek w Kadyks, Š‚aŠ„cuchu górskiego w Jaén, itp. Tak, juŠ¼ wiemy, Š¼e to wszystko nie znajduje siÄ™ w Kordobie, ale nie nazwaliŠ›my tak tego, poniewaŠ¼ bÄ™dÄ…c miastem być moŠ¼e myŠ›lisz Š¼e nie ma tu w istocie takiego typu turystyki. W kaŠ¼dym razie, w caŠ‚ym Twoim Erasmusie odkryjesz, Š¼e ten rok w Kordobie pomógŠ‚ Ci poznać hiszpaŠ„skÄ… kulturÄ™ i Š¼e Andaluzja jest jednym z najlepszych na Š›wiecie miejsc do Š¼ycia.

10. BÄ™dziesz siÄ™ liczyŠ‚ z bezpŠ‚atnym zakwaterowaniem w caŠ‚ej Europie

 erasmus-kordoba

Nie chcemy zakoŠ„czyć bez jasnego wyjaŠ›nienia. NajwaŠ¼niejsze z Erasmusa jest to, Š¼e poczÄ…wszy od tego roku, bÄ™dzie miaŠ‚ darmowe zakwaterowanie w caŠ‚ej Europie dziÄ™ki rodzinie, którÄ… z pewnoŠ›ciÄ… uksztaŠ‚towaŠ‚eŠ› z innymi Erasmusami,  z tymi z którymi nigdy przez wiele lat które minÄ… nigdy siÄ™ nie rozstaniesz, poniewaŠ¼ wszyscy wiemy Š¼e „odlegŠ‚oŠ›Ä‡ rozdziela ciaŠ‚a, ale nie serca” <3

 

MoŠ¼esz czuć siÄ™ dumny i krzyczeć przez ulice: WYBRAŠEM NAJLEPSZE MIEJSCE NA ERASMUSA!! I nie zapomnij sprawdzić naszego postu: 7 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o Kordobie aby odkryć najbardziej skrywane sekrety naszego miasta :)

related posts

add a comment