04 maj

7 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o Kordobie

Powiemy wam o niektórych tajemnicach, które skrywa to miasto i które powitajÄ… Was w czasie gdy rozpocznie siÄ™ najlepszy rok Waszego Š¼ycia- Wasz Erasmus.

1. Kordoba posiada jeden z najwiÄ™kszych na Š›wiecie centrów historycznych znajdujÄ…cych siÄ™ na liŠ›cie Ššwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

To, co bÄ™dziesz wiedzieć o  centrum historycznym miasta bÄ™dzie w duŠ¼ej mierze zaleŠ¼eć od tego gdzie w Kordobie znajduje siÄ™ Twoje studenckie mieszkanie, wydziaŠ‚ na którym studiujesz, ale przede wszystkim, jak ciekawy bÄ™dziesz. MieŠ›ci siÄ™ tu tysiÄ…ce brukowanych ulic rozpoczynajÄ…cych siÄ™, bÄ…dŠº koŠ„czÄ…cych na przepiÄ™knych placach, które zazwyczaj zawierajÄ… koŠ›cioŠ‚y skonstruowane wieki temu, w przeróŠ¼nych stylach. PrzykŠ‚adem takiego miejsca jest plaza de Santa Marina znajdujÄ…ca siÄ™ w dzielnicy o tej samej nazwie, takŠ¼e nazywana „dzielnicÄ… walki byków”. JeŠ›li pewnego dnia zdarzy Ci siÄ™ zgubić w tym obszarze, przygotuj siÄ™ na odkrycie przeróŠ¼nych placów, zakÄ…tków i ogrodów, które sprawiÄ…, Š¼e zakochasz siÄ™ w tym mieŠ›cie jeszcze bardziej.

plaza-santa-marina-erasmus-kordoba

Polecamy wam zakoŠ„czenie spaceru o zmierzchu w ogrodach Villalones, obok plaza de Orive. Po tym spacerze zdacie sobie sprawÄ™, Š¼e nie chcecie aby wasz erasmusowy rok w Kordobie kiedyŠ› siÄ™ skoŠ„czyŠ‚.

2. W XX wieku jedynym mostem umoŠ¼liwiajÄ…cym dotarcie do Kordoby byŠ‚ Most Rzymski (Puente Romano).

puente-romano-erasmus-kordobaCzy moŠ¼ecie sobie wyobrazić Puente Romano przed swojÄ… rekonstrukcjÄ…, jako jedyna trasa aby uzyskać dostÄ™p do miasta od jego poŠ‚udniowej strony?  ByŠ‚o tak prawie przez 20 wieków od czasu jego rekonstrukcji w I wieku aŠ¼ do 1953 roku, kiedy to udostÄ™pniono most San Rafael. W rzeczywistoŠ›ci utworzyŠ‚a siÄ™ czÄ™Š›Ä‡ Via Augusta- drogi prowadzÄ…cej z Rzymu aŠ¼ do miasta Kadyks w okresie Š›wietnoŠ›ci Imperium Rzymskiego i która byŠ‚a dosyć tŠ‚oczna. Obecnie most Š‚Ä…czy Campo de la Verdad z dzielnicÄ…, na której mieŠ›ci siÄ™ meczet i od 2004 ruch pojazdów na tym obszarze jest niedozwolony.

3. Znajduje siÄ™ tutaj wyspa peŠ‚na rzeŠºb.

erasmus-kordobaTak, tak, nie rób takiej miny… jest to bardzo prawdopodobne, Š¼e nie wiedzÄ… o tym nawet niektórzy mieszkaŠ„cy Kordoby, ale tak jest na prawdÄ™, nie Š¼artujemy. Umiejscowiona jest ona na lewo od mostu San Rafael, jeŠ›li kierujesz siÄ™ od strony plaza de Andalucia. Znana jest jako „Wyspa RzeŠºb” i zawiera kilkanaŠ›cie rzeŠºb wykonanych przez róŠ¼nych autorów podczas MiÄ™dzynarodowego Sympozjum RzeŠºby, które odbyŠ‚o siÄ™ w 2004 roku. Najsmutniejsze jest to, Š¼e nie ma do niej dostÄ™pu, chociaŠ¼ rozwaŠ¼a siÄ™ umieszczenie maŠ‚ej Š‚ódki, która miaŠ‚aby przepŠ‚ywać od samego brzegu.

4.  Meksyk, Kolumbia, Argentyna i USA takŠ¼e majÄ… swojÄ… KordobÄ™.  To prawda, nie majÄ… meczetu ani dzielnicy Š¼ydowskiej, ani Ciudad Jardin- ulubionej dzielnicy wszystkich studentów w Kordobie, ale z pewnoŠ›ciÄ… majÄ… wiele innych rzeczy. Faktem jest, Š¼e nasza Kordoba daŠ‚a swÄ… nazwÄ™ wielu innym miastom rozsianym po drugiej stronie Atlantyku i nawet nas to nie dziwi!

5. Los Patios zostaŠ‚y uznane jako Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe LudzkoŠ›ci.

erasmus-kordoba

W czasie sŠ‚ynnego maja mieszkaŠ„cy Kordoby celebrujÄ… jedno z wydarzeŠ„ uznawanych jako Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe LudzkoŠ›ci UNESCO, los Patios, podczas którego sÄ…siedzi z najbardziej charakterystycznych dzielnic Kordoby konkurujÄ… o zdobycie tytuŠ‚u najpiÄ™kniejszego dziedziŠ„ca. OtwierajÄ… dla zwiedzajÄ…cych swoje dziedziŠ„ce udekorowane we wszelkiego rodzaju doniczki przez okres dwóch tygodni, w Š›rodku wiosny. IstniejÄ… takŠ¼e dziedziŠ„ce, które otwarte sÄ… dla turystów przez caŠ‚y rok, tak, aby mogli oni je zobaczyć.

6. BÄ…dŠº czÄ™Š›ciÄ… trasy „Los caminos de Sefarad”

erasmus-kordoba

IstniejÄ… inne andaluzyjskie miasta naleŠ¼Ä…ce do tej trasy, które zostaŠ‚y do niej wŠ‚Ä…czone ze wzglÄ™du na swojÄ… Š¼ydowskÄ… przeszŠ‚oŠ›Ä‡. Dziedzictwo, architektura, historia, kultura i sztuka Š‚Ä…czÄ… siÄ™ w sefardyjskim dziedzictwie Andaluzji, odwiedzanym przez tysiÄ…ce turystów rocznie. Takim przykŠ‚adem jest Synagoga w Kordobie i oczywiŠ›cie, dzielnica Š¼ydowska (la Judería). JeŠ¼eli studiujesz na Wydziale Filozofii i Literatury nie ma potrzeby byŠ›my mówili Ci coŠ› wiÄ™cej, ta dzielnica bÄ™dzie Ci juŠ¼ tak znana jak Twój dom. 

7. Jest to miasto tysiÄ…ca legend.

erasmus-kordoba

Po pewnym czasie mieszkania w Kordobie podczas Waszego Erasmusa zapewne zauwaŠ¼ycie, Š¼e to miasto ma w sobie coŠ› magicznego. IstniejÄ… tysiÄ…ce legend, które je otaczajÄ…: legenda o SÄ™dzi z BiaŠ‚ego Domu, Dziecko MÄ™czennik, mit i legenda o Juan Palomo, ulicy La Abrazamozas, ulicy La Cabezas i tragiczna historia o niemowlÄ™tach z Lara … to sÄ… niekoŠ„czÄ…ce siÄ™ historie, prawdziwe czy nie, ale dajÄ… pewien urok naszemu miastu, jego mieszkaŠ„com i ulicom.

related posts

add a comment