24 kwi

Jaką dzielnicę wybrać na Twego Erasmusa w Kordobie

Jak w kaŠ¼dym innym mieŠ›cie, Kordoba jest podzielona na róŠ¼ne dzielnice lub rejony posiadajÄ…ce zróŠ¼nicowane cechy i poŠ‚Ä…czenia. Normalne jest myŠ›lenie, Š¼e najwygodniej jest Š¼yć w dzielnicy najbliŠ¼ej Twego wydziaŠ‚u,  ale wymienimy Ci najwaŠ¼niejsze cechy kaŠ¼dego obszaru, dziÄ™ki czemu bÄ™dziesz mógŠ‚ zdecydować gdzie zamieszkać podczas Twego Erasmusa w Kordobie. W kaŠ¼dym razie, jak moŠ¼esz zobaczyć w naszym poŠ›cie Powody, aby dzielić z kimŠ› mieszkanie na Twoim Erasmusie w Kordobie  kaŠ¼da decyzja bÄ™dzie dobra :)

(Kliknij na mapÄ™ aby przejŠ›Ä‡ do Map)

alojamiento-estudiantes-cordoba

CIUDAD JARDàN

DzielnicÄ… najbardziej zamieszkanÄ… przez Erasmusów w  Kordobie jest Ciudad Jardín, osiedle bardzo dobrze poŠ‚oŠ¼one i doŠ›Ä‡ duŠ¼e.  Znajduje siÄ™ bardzo blisko centrum i róŠ¼nych stacji (autobusowej i kolejowej), poza tym, jest jednÄ… z ulubionych dzielnic studentów, poniewaŠ¼ koszt wynajÄ™cia mieszkania w tej dzielnicy jest doŠ›Ä‡ przystÄ™pny i posiada bardzo dobre poŠ‚Ä…czenia z niemal wszystkimi wydziaŠ‚ami.

Linia autobusowa numer 7 autobus zabierze CiÄ™ aŠ¼ na WydziaŠ‚ Prawa, a linie 2 i 5 pomogÄ… Ci w dotarciu do Uniwersytetu Loyola, WydziaŠ‚u Medycyny i PielÄ™gniarstwa oraz WydziaŠ‚u Wychowania Fizycznego. JeŠ›li studiujesz jakikolwiek kierunek zwiÄ…zany z naukÄ… bÄ…dŠº inŠ¼ynierski moŠ¼esz dojechać ze stacji lokalnym pociÄ…giem, a jeŠ›li studiujesz na Wydziale Filozofii i  Literatury masz szczÄ™Š›cie, bo moŠ¼esz dojŠ›Ä‡ tam piechotÄ…. Na tym osiedlu znajduje siÄ™ takŠ¼e budynek Rektoratu Uniwersytetu w Kordobie, w którym niegdyŠ› znajdowaŠ‚a siÄ™ siedziba WydziaŠ‚u Weterynarii.

MoŠ¼emy Was zapewnić bez obawy pomyŠ‚ki, iŠ¼ obszar, który bÄ™dzie Wam najbardziej znany to Plaza Costasol– rondo znajdujÄ…ce siÄ™ niemal w centrum osiedla, otoczone przez wiele lokalnych firm, jak równieŠ¼ róŠ¼nych supermarketów, barów, restauracji, kebabów, bazarów itp. SÄ… dwie rzeczy, które charakteryzujÄ… tÄ™ okolicÄ™: wielokulturowoŠ›Ä‡ i studenci, wiÄ™c nie jest trudno znaleŠºÄ‡ miejsca gdzie moŠ¼na dokonać zakupów produktów z róŠ¼nych krajów i barów, które podarujÄ… Ci przekÄ…ski, czyli tapa za kaŠ¼de spoŠ¼ycie :)

Kolejnym symbolem dzielnicy jest Plaza de Toros, usytuowana na Avenida de Gran Vía Parque, jednej z gŠ‚ównych dróg w mieŠ›cie, wraz z Antonio Maura Avenue i Avenue Medina Azahara.

erasmus-kordoba

VALLELLANO

InnÄ… strefÄ… wysoce poŠ¼Ä…danÄ… i cenionÄ… przez Erasmusów w Kordobie jest obszar Vallellano, zwŠ‚aszcza przez studentów WydziaŠ‚u Filozofii i Literatury- okoŠ‚o 2 lub 3 minuty piechotÄ…. Wielu studentów Medycyny lub PielÄ™gniarstwa oraz tych, którzy studiujÄ… na Uniwersytecie Loyola równieŠ¼ wybierajÄ… ten obszar ze wzglÄ™du na bliskoŠ›Ä‡ i znakomite poŠ‚Ä…czenia autobusowe.

Jest to strefa usytuowana bardzo blisko centrum miasta, w odlegŠ‚oŠ›ci kilku kroków od zabytkowego centrum. Mezquita, Alcazar, Puente Romano i Plaza del Potro bÄ™dÄ… ksztaŠ‚tować Twój dzieŠ„ za dniem, wiÄ™c jeŠ›li lubisz Š¼ycie otoczone historiÄ…, kulturÄ… i sztukÄ… nie szukaj dalej, jest to dzielnica dla Ciebie. W tej dzielnicy moŠ¼na znaleŠºÄ‡ supermarkety, kilka lokalnych firm, wiele restauracji i barów, a nawet puby, zwŠ‚aszcza w rejonie Ribera del río.

Do tej strefy moŠ¼na takŠ¼e zaliczyć dzielnicÄ™ San Basilio, w której sÄ… jedynie domy typowo andaluzyjskiej architektury, gdzie wiÄ™kszoŠ›Ä‡ fasad pomalowanych jest na biaŠ‚o, balustrady, balkony i centralny dziedziniec ozdobiony doniczkami. Jest to bardzo spokojny obszar, idealny dla tych, którzy lubiÄ… ciszÄ™ podczas studiów … do czasu, gdy nadejdzie kordobaŠ„ski maj, gdyŠ¼ wtedy ulice sÄ… peŠ‚ne kwiatów, muzyki i ludzi. Wielu mieszkaŠ„ców zdobi swoje fasady i balkony kwiatami oraz otwiera drzwi swoich domów przez okres dwóch tygodni aby wszedŠ‚ do nich kaŠ¼dy kto chce odwiedzić ich dziedziniec. W tym miesiÄ…cu bÄ™dziesz chciaŠ‚ aby Twój Erasmus w Kordobie nigdy siÄ™ nie zakoŠ„czyŠ‚. 

erasmus-kordoba

CENTRUM

Centrum jest równieŠ¼ jednym z najlepszych obszarów do Š¼ycia w Kordobie. Z wyjÄ…tkiem WydziaŠ‚u Nauk SpoŠ‚ecznych, obok Plaza de Colón, która nie posiada Š¼adnego wydziaŠ‚u, ale moŠ¼na tam Š‚atwo dojechać zarówno pociÄ…giem, autobusem lub pieszo. Ten obszar jest idealnie poŠ‚Ä…czony Š›rodkami transportu publicznego do wszystkich innych czÄ™Š›ciach miasta.

Strefa ta wypeŠ‚niona jest sklepami, wiÄ™kszoŠ›ci z franchisingu krajowego lub miÄ™dzynarodowego, takich jak Zara czy Mango. OczywiŠ›cie, istniejÄ… róŠ¼ne supermarkety i Corte Inglés- najbardziej znany dom towarowy w Hiszpanii. Cokolwiek szukasz znajdziesz wŠ‚aŠ›nie tam 😉

GŠ‚ówne punkty w centrum to Plaza de las Tendillas, Plaza de la Corredera, Ronda Tejares Avenue (znana z posiadania oddziaŠ‚ów wszystkich banków) i Avenida del Gran Capitan. W tej strefie równieŠ¼ znajdziecie wiele barów i z piwem i tapas.

erasmus-kordoba

DziÄ™ki tym informacjom moŠ¼ecie juŠ¼ mieć wyobraŠ¼enie o najlepszych dzielnicach do szukania zakwaterowania w Kordobie podczas Waszego Erasmusa, ale nie wracajcie do tego zbytnio, jako Š¼e juŠ¼ wiecie Dlaczego wybrać KordobÄ™ jako cel na Erasmusa. KaŠ¼da decyzja którÄ… podejmiecie bÄ™dzie sŠ‚uszna!

related posts

add a comment