Dlaczego Cordoba jest najlepszym miastem na Erasmusa?

Jako swój cel podróŠ¼y podczas Erasmusa studenci z caŠ‚ej Europy najczÄ™Š›ciej wybierajÄ… HiszpaniÄ™. JeŠ¼eli myŠ›lisz o wyjeŠºdzie na stypendium, na pewno nie raz przeszŠ‚a Ci ona przez myŠ›l, ale który region Hiszpanii wybrać? W zaleŠ¼noŠ›ci od poŠ‚oŠ¼enia geograficznego róŠ¼ne czÄ™Š›ci kraju charakteryzujÄ… siÄ™ innym klimatem i choć trudno stwierdzić gdzie jest najlepsze jedzenie, to caŠ‚a Hiszpania jest znana w Europie przez swojÄ… Š›wietnie rozwiniÄ™tÄ… gospodarkÄ™. Nie moŠ¼emy równieŠ¼ zapomnieć o naszych Š›wiÄ™tach i imprezach! CaŠ‚y kraj potrafi siÄ™ bawić, jednak to poŠ‚udnie sŠ‚ynie z najlepszej atmosfery, najradoŠ›niejszych ludzi i oczywiŠ›cie piÄ™knej pogody.

 

 

Dla podróŠ¼y

PodróŠ¼e to jeden z najczÄ™stszych motywów wyjazdu na Erasmusa. Daleko od domu, ze Š›wiadomoŠ›ciÄ…, Š¼e ta przygoda nie bÄ™dzie trwać wiecznie, pojawia siÄ™ w nas chęć poznawania innych krajów, ludzi i zdobywania nowych doŠ›wiadczeŠ„ bez koniecznoŠ›ci tŠ‚umaczenia siÄ™ komukolwiek z tego co robimy. Przez caŠ‚y pobyt bÄ™dziesz gŠ‚osiŠ‚: „to mój rok za granicÄ… i skorzystam z absolutnie wszystkiego”, a Cordoba stanie siÄ™ Twoim sprzymierzeŠ„cem. Niewielkie odlegŠ‚oŠ›ci pomiÄ™dzy miastami i Š›wietna infrastruktura transportu w Andaluzji umoŠ¼liwia liczne i Š‚atwe podróŠ¼e. KorzystajÄ…c z AVE w kilka godzin dostaniesz siÄ™ na póŠ‚noc kraju, do stolicy, Valencii, Murcii, a nawet Portugalii. JeŠ¼eli jesteŠ› typem osoby, która szuka przygód, jadÄ…c na poŠ‚udnie i Š‚apiÄ…c prom zrealizujesz swoje marzenie wyjazdu do Afryki. W ciÄ…gu godziny dostaniesz siÄ™ do Malagi, gdzie znajduje siÄ™ jedno z najwiÄ™kszych lotnisk Hiszpanii.

Dla Uniwersytetu

ChociaŠ¼ Uniwersytet w Cordobie jest stosunkowo nowy (powstaŠ‚ w latach ’70) to szczyci siÄ™ prestiŠ¼em w caŠ‚ej Hiszpanii i jest jednÄ… z najlepiej wyposaŠ¼onych uczelni w kraju. Na campusie Rabanales znajduje siÄ™ WydziaŠ‚ Weterynarii (najbardziej prestiŠ¼owy w Hiszpanii), Nauk o Ššrodowisku, a takŠ¼e liczne kierunki rolnicze.
Ponad 600 zagranicznych studentów wybiera kaŠ¼dego roku CordobÄ™, jako swój cel podróŠ¼y w trakcie Erasmusa, dziÄ™ki czemu panuje tu miÄ™dzynarodowa atmosfera, a Uniwersytet jest przygotowany i bardzo otwarty na kaŠ¼dÄ… osobÄ™ zza granicy. Uczelnia przygotowuje liczne wydarzenia i imprezy w celu uŠ‚atwienia integracji pomiÄ™dzy Erasmusami i studentami z Hiszpanii. Co wiÄ™cej, UCO Idiomas oferuje darmowe kursy HiszpaŠ„skiego dla wszystkich przyjezdnych, którzy chcÄ… nauczyć siÄ™ jÄ™zyka.

Dla jakoŠ›ci Š¼ycia

Nie jest tajemnicÄ…, Š¼e stypendia Erasmusa nie sÄ… najwyŠ¼sze i dlatego warto dobrze przemyŠ›leć, jaki poziom Š¼ycia podczas wyjazdu bÄ™dzie nas satysfakcjonowaŠ‚. BiorÄ…c pod uwagÄ™ ten aspekt, moŠ¼na Š›miaŠ‚o stwierdzić, Š¼e Cordoba to jeden z najlepszych wyborów. Jest to niewielkie i przystÄ™pne cenowo miasto. Niewielkie odlegŠ‚oŠ›ci miÄ™dzy najwaŠ¼niejszymi miejscami pokonasz piechotÄ… lub na rowerze, dziÄ™ki temu zaoszczÄ™dzisz duŠ¼Ä… sumÄ™ na transporcie miejskim. RównieŠ¼ jedzenie, wyjŠ›cia, generalnie Š¼ycie w Cordobie jest doŠ›Ä‡ tanie, dlatego 400€ ze stypendium powinno wystarczyć, aby móc spokojnie Š¼yć i korzystać ze wszystkich atrakcji oferowanych przez miasto.

Dla ludzi

Ze wzglÄ™du na wielkoŠ›Ä‡ miejscowoŠ›ci i równieŠ¼ jej korzystny klimat bardzo Š‚atwo nawiÄ…zać kontakt z miejscowymi, którzy sŠ‚ynÄ… ze swojej otwartoŠ›ci. W centrum znajduje siÄ™ mnóstwo miejsc, które stanowiÄ… punkt spotkaŠ„ dla studentów z Cordoby- na piwo, charakterystyczne „tapas”, czy potrawy Š›ciŠ›le zwiÄ…zane z regionem. To tam moŠ¼esz poznać Š›rodowisko i zwyczaje miejscowych studentów. Bary na Plaza de la Corredera, wykluczajÄ…c czas egzaminów, sÄ… peŠ‚ne mŠ‚odych ludzi, którzy spotykajÄ… siÄ™ kaŠ¼dego dnia na „caña+tapas” i rozmowÄ™.

erasmus-cordoba-1

Idealne miasto dla programu Erasmus

JeŠ¼eli zdecydujesz siÄ™ na przyjazd do Cordoby, trafisz do miejsca peŠ‚nego historii i tradycji. Ššwietnie zachowane stare miasto jest jednym z najbardziej obszernych i piÄ™knych miast z caŠ‚ej Europy. W 1984 UNESCO zakwalifikowaŠ‚o Meczet-KatedrÄ™, jako najwaŠ¼niejszÄ… budowlÄ™ kultury islamskiej Hiszpanii. Spacer ulicami Cordoby sprawi, Š¼e juŠ¼ nigdy nie bÄ™dziesz chciaŠ‚ opuŠ›cić tego magicznego miasta.