UNIWERSYTET CORDOBA DLA PROGRAMU ERASMUS

Uniwersytet w Cordobie nie jest tak stary, jak niektóre uczelnie w innych czÄ™Š›ciach Hiszpanii. Choć zostaŠ‚ utworzony w 1972 roku, to poczÄ…tki Wolnego Uniwersytetu, a takŠ¼e prestiŠ¼owych kierunków takich jak weterynaria siÄ™gajÄ… koŠ„ca XIX wieku. Jest to jedyna uczelnia w Andaluzji, gdzie moŠ¼na studiować weterynariÄ™.
JuŠ¼ od samego poczÄ…tku swojej dziaŠ‚alnoŠ›ci uczelnia specjalizowaŠ‚a siÄ™ w
dziedzinie nauk przyrodniczych, agronomii, leŠ›nictwie, co zaowocowaŠ‚o prestiŠ¼em, którym szczyci siÄ™ do dnia dzisiejszego. W tak mŠ‚odym i niewielkim wydziale Š‚atwiej byŠ‚o dostosować siÄ™ do nowych wymagaŠ„ edukacyjnych. DuŠ¼o czasu poŠ›wiÄ™cono równieŠ¼ na badania oraz nauczanie.
erasmus-cordoba-3

Badanie i nauczanie

Międzynarodowy Kampus Ekscelencji

Tutor międzynarodowy

Jest to jedna z najbardziej uznanych uczelni w kraju, dziÄ™ki pionierskiej specjalizacji w dziedzinach takich jak: nauki o Š›rodowisku, nauki techniczne, rolno-spoŠ¼ywcze
UCO jest pionierem w globalnej przyszŠ‚oŠ›ci Š¼ywnoŠ›ci i rolnictwa

Pomoc w wyborze przedmiotów i kursów, informacja o tym co dzieje siÄ™ w mieŠ›cie etc. Na proŠ›bÄ™ studentów moŠ¼liwoŠ›Ä‡ zapewnienia kompana do rozmowy, który pomoŠ¼e w nauce jÄ™zyka

Przewodnik dla studentów Erasmusa w Cordobie

Pobierz przewodnik