Nota prawna
 Home    Nota prawna

Strona internetowa www.interasmundo.com (dalej «Strona») jest własnością ERASMUS ROOMS, S.L., CIF. B-14.952.469 (zwana dalej «SPÓŁKĄ»), Rejestr Handlowy w Kordobie, Folio 135, Tom 2301, Strona CO-32518, Wpis 2 i zamieszkała przy Calle Vázquez Aroca, 14, local bajo; D.P.: 14005 – Cordoba.

FIRMA wita Państwa i zaprasza do uważnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania niniejszej strony internetowej (zwanymi dalej «Ogólnymi Warunkami Użytkowania»), które opisują zasady i warunki obowiązujące podczas poruszania się po niej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę, że FIRMA może w przyszłości zmodyfikować niniejsze Warunki użytkowania, zalecamy okresowe odwiedzanie ich, aby być należycie poinformowanym o wprowadzonych zmianach.

W celu dostosowania korzystania ze strony internetowej do kryteriów przejrzystości, jasności i prostoty, SPÓŁKA informuje Użytkownika, że wszelkie sugestie, wątpliwości lub zapytania dotyczące Ogólnych Warunków Użytkowania będą przyjmowane i rozwiązywane poprzez kontakt ze SPÓŁKĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@interasmundo.com

1) CEL

SPÓŁKA zapewnia treści i usługi, które są dostępne na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, jak również polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych (dalej «Polityka Ochrony Danych»). Dostęp do tej strony internetowej lub korzystanie z niej w jakiejkolwiek formie daje Ci status «Użytkownika» i oznacza bezwarunkową akceptację każdego z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, przy czym SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie. W związku z tym, obowiązkiem wszystkich Użytkowników będzie uważne zapoznanie się z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania przy każdym dostępie do tej strony internetowej, a jeśli nie zgadzają się z którymś z zawartych tu postanowień, powinni powstrzymać się od korzystania z tej strony internetowej.

Ponadto, użytkownik jest niniejszym ostrzegany, że w niektórych przypadkach mogą zostać ustalone specjalne warunki korzystania z określonych treści i/lub usług na stronie internetowej, a korzystanie z tych treści lub usług będzie oznaczało akceptację określonych w nich specjalnych warunków.

2) USŁUGI

Poprzez Stronę internetową FIRMA informuje Użytkowników o ofercie pokoi dostępnych w Cordobie dla studentów Erasmusa; W sieci znajduje się sekcja o nazwie «Pokoje», gdzie można uzyskać dostęp do wszystkich opcji wynajmu, dostępności, charakterystyki, lokalizacji, itp.; Kolejna sekcja o nazwie «Blog» umożliwia dalsze informacje na różne tematy, takie jak: «Jak dojechać do Cordoby», «Wydarzenia w Cordobie», «Plany i rozkłady jazdy Cordoby», «Wypoczynek», etcetera; Dział «Wydarzenia» zawiera różne interesujące artykuły i galerię zdjęć z różnych zajęć odbywających się w mieście; «Filmy» oferuje wiele przydatnych porad i tutoriali dla użytkowników sieci; Dział «Kontakt», w którym zainteresowani mogą zostawić swoje dane kontaktowe z firmą, adres, e-mail i numer telefonu; I wreszcie są dwie sekcje, które pozwalają «Zarejestrować się» i «Zalogować się» jako użytkownicy sieci.

3) WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie treści przedstawione na stronie internetowej, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki lub wszelkie inne znaki, które mogą być wykorzystane w przemyśle i/lub handlu, podlegają prawom własności intelektualnej, a wszelkie marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, na treściach i/lub wszelkich innych elementach umieszczonych na stronie, które są wyłączną własnością SPÓŁKI i/lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo do ich wykorzystania w obrocie gospodarczym. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób publicznie przekazywać, przekształcać lub modyfikować takich treści, zwalniając SPÓŁKĘ z wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia tych zobowiązań.

W żadnym wypadku dostęp do Witryny nie oznacza jakiegokolwiek zrzeczenia się, przekazania, licencji lub całkowitego lub częściowego przeniesienia tych praw, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej nie przyznają Użytkownikom żadnego innego prawa do korzystania, zmiany, wykorzystania, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego udostępniania Strony Internetowej i/lub jej Treści, niż te wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie. Każde inne użycie lub wykorzystanie jakichkolwiek praw będzie wymagało uprzedniego i wyraźnego zezwolenia udzielonego specjalnie w tym celu przez FIRMĘ lub osobę trzecią będącą właścicielem danych praw.

Treść, teksty, zdjęcia, projekty, loga, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie rzecz biorąc, wszelka twórczość intelektualna istniejąca na tej stronie, jak również sama strona jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione jako prawa autorskie przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej. FIRMA jest właścicielem elementów składających się na projekt graficzny Strony, menu, przycisków nawigacyjnych, kodu HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafiki i wszelkich innych treści zawartych na Stronie lub, w każdym przypadku, posiada odpowiednie upoważnienie do korzystania z tych elementów. Treści zamieszczone na Stronie internetowej nie mogą być powielane w całości lub w części, ani przekazywane, ani utrwalane przez jakikolwiek system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody ww. Podmiotu.

Zabronione jest również usuwanie, omijanie i/lub manipulowanie prawami autorskimi, jak również technicznymi urządzeniami ochronnymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być zawarte w treści. Użytkownik niniejszej Strony zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby je naruszyć, a w każdym przypadku SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków prawnych lub działań, które mogą jej odpowiadać w obronie swoich uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

4) OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do:

Do odpowiedniego i zgodnego z prawem korzystania z Witryny, jak również z jej zawartości i usług, zgodnie z: (i) obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa; (ii) Ogólnymi Warunkami Korzystania z Witryny; (iii) ogólnie przyjętymi obyczajami i dobrymi zwyczajami oraz (iv) porządkiem publicznym.

Zapewnienie wszelkich środków technicznych i wymagań niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony.

Podania prawdziwych informacji przy wypełnianiu formularzy zawartych na Stronie internetowej swoimi danymi osobowymi oraz ich stałej aktualizacji, tak aby odpowiadały one w każdym momencie rzeczywistej sytuacji Użytkownika.

Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz szkody wyrządzone FIRMIE lub osobom trzecim z tytułu podanych informacji.

Niezależnie od postanowień poprzedniego punktu, Użytkownik musi również powstrzymać się od:

a) Dokonywanie nieuprawnionego lub oszukańczego wykorzystania Witryny i/lub jej zawartości do nielegalnych celów lub efektów, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych w jakimkolwiek sprzęcie komputerowym.

b) Uzyskanie lub próba uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Strony, bez spełnienia warunków wymaganych dla takiego dostępu.

c) Powodowanie uszkodzeń systemów fizycznych lub logicznych Serwisu, jego dostawców lub osób trzecich.

d) Wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych FIRMY, jej dostawców lub osób trzecich.

e) Próby dostępu, wykorzystania i/lub manipulowania danymi FIRMY, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.

f) powielać lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp poprzez jakąkolwiek formę komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że posiadacz odpowiednich praw zezwolił na to lub jest to prawnie dozwolone.

g) usuwania, ukrywania lub manipulowania uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa FIRMY lub osób trzecich włączonymi do treści, jak również technicznych urządzeń ochronnych lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być wprowadzone do treści.

h) uzyskiwania i próbowania uzyskiwania treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w danym przypadku zostały udostępnione w tym celu lub które zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się te treści, lub ogólnie tych, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia strony internetowej i/lub treści.

i) W szczególności, jedynie przykładowo i bez ograniczeń, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub graficznych, fotografii, nagrań, oprogramowania i ogólnie wszelkiego rodzaju materiałów, które:

  1. W jakikolwiek sposób, który jest sprzeczny, podważa lub narusza podstawowe prawa i wolności publiczne uznane w Konstytucji, w traktatach międzynarodowych i w pozostałej części obowiązującego ustawodawstwa.
  1. nakłania, podżega lub promuje działania przestępcze, oczerniające, zniesławiające lub agresywne, lub ogólnie działania sprzeczne z prawem, moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
  2. Wywołuje, podżega lub promuje działania, postawy lub myśli dyskryminacyjne ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.
  3. Zawiera, udostępnia lub umożliwia dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są przestępcze, agresywne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub ogólnie sprzeczne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
  4. Wywołuje lub może wywołać niedopuszczalny stan niepokoju lub strachu.
  5. Nakłania lub namawia do podejmowania praktyk niebezpiecznych, ryzykownych lub szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej.
  6. Jest chroniony przepisami dotyczącymi ochrony intelektualnej lub przemysłowej, należącymi do SPÓŁKI lub do osób trzecich, bez uzyskania zezwolenia na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
  7. Jest sprzeczny z czcią, prywatnością osobistą i rodzinną lub wizerunkiem osobistym osób.
  8. Stanowi każdy rodzaj reklamy.
  9. Obejmuje wszelkiego rodzaju wirusy lub programy uniemożliwiające normalne funkcjonowanie Strony.

Jeśli w celu uzyskania dostępu do którejkolwiek z usług i/lub zawartości Witryny otrzymasz hasło, zobowiązujesz się do jego sumiennego używania, zachowując je w tajemnicy przez cały czas. W związku z tym jest on odpowiedzialny za jego właściwe przechowywanie i poufność, zobowiązując się do niepowierzania go osobom trzecim, ani tymczasowo, ani na stałe, ani też do umożliwienia dostępu do wyżej wymienionych usług i/lub treści osobom trzecim. Jest on również zobowiązany do powiadomienia SPÓŁKI o każdym zdarzeniu, które może wskazywać na niewłaściwe użycie jego hasła, takim jak, ale nie tylko, jego kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu przystąpienia do jego natychmiastowego unieważnienia. W związku z tym, dopóki nie zostanie dokonane wcześniejsze zgłoszenie, SPÓŁKA będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego użycia hasła, a wszelkie nielegalne wykorzystanie zawartości i/lub usług Witryny przez jakąkolwiek bezprawną stronę trzecią będzie leżało w gestii użytkownika.

Jeśli w sposób niedbały lub oszukańczy nie wypełni któregoś z obowiązków ustanowionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty, które mogłyby wyniknąć dla FIRMY z takiego nieprzestrzegania.

5) OBOWIĄZKI

SPÓŁKA nie gwarantuje ciągłego dostępu, ani prawidłowej wizualizacji, pobrania lub użyteczności elementów i informacji zawartych na stronach Serwisu Internetowego, które mogą być utrudnione, uniemożliwione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jej kontrolą.

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

SPÓŁKA będzie mogła przerwać świadczenie usług lub natychmiast rozwiązać stosunki z Użytkownikiem, jeśli wykryje, że korzystanie z jej strony internetowej lub którejkolwiek z oferowanych na niej usług jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z Witryny. Będzie ona odpowiedzialna jedynie za usunięcie, tak szybko jak to możliwe, treści, które mogą spowodować takie szkody, pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać m.in. z:

a) zakłócenia, przerwy, awarie, pominięcia, awarie telefoniczne, opóźnienia, blokady lub odłączenia w działaniu systemu elektronicznego, spowodowane brakami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych, lub każdą inną przyczyną niezależną od SPÓŁKI.

b) Nielegalne ingerencje poprzez stosowanie złośliwych programów dowolnego typu i za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji, np. wirusów komputerowych.

c) Niewłaściwego lub nieodpowiedniego korzystania z Witryny.

d) Błędy bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowane wadliwym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z nieaktualizowanych wersji tejże. Administratorzy SPÓŁKI zastrzegają sobie prawo do wycofania, w całości lub w części, wszelkich treści lub informacji obecnych na Stronie.

SPÓŁKA wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane niewłaściwym korzystaniem z usług bezpłatnej dostępności i korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Podobnie FIRMA jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymane w wyniku wypełnienia formularzy zbierania danych, co dotyczy wyłącznie świadczenia usług konsultacji i wątpliwości. Z drugiej strony, w przypadku spowodowania szkód z powodu niedozwolonego lub nieprawidłowego korzystania z tych usług, Użytkownik może być dochodzony przez SPÓŁKĘ za spowodowane szkody.

Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i chronił FIRMĘ przed wszelkimi szkodami wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań stron trzecich w wyniku dostępu lub korzystania z Witryny przez użytkownika. Zgadzasz się również zabezpieczyć FIRMĘ przed wszelkimi szkodami wynikającymi z używania przez Ciebie «robotów», «pająków», «crawlerów» lub podobnych narzędzi używanych w celu zbierania lub wyodrębniania danych lub wszelkich innych działań z Twojej strony, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla działania Witryny.

6) HYPER LINKI

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać w żaden sposób, nawet za pomocą hiperłącza lub linku, Strony Internetowej SPÓŁKI, jak również jakiejkolwiek jej zawartości, chyba że zostanie wyraźnie upoważniony na piśmie przez SPÓŁKĘ.

Strona internetowa FIRMY zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do informacji firm współpracujących i/lub sponsorujących. W związku z tym FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, ani nie stawia się w pozycji gwaranta i/lub oferenta usług i/lub informacji, które mogą być oferowane osobom trzecim poprzez linki osób trzecich.

Użytkownik otrzymuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej Serwisu wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Witryny zawierające link do naszej Strony Internetowej (I) nie mogą sugerować, że SPÓŁKA poleca tę stronę lub jej usługi czy produkty;

(II) nie mogą fałszywie przedstawiać swoich relacji ze SPÓŁKĄ lub stwierdzać, że SPÓŁKA zezwoliła na taki link, ani zawierać znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logo lub innych charakterystycznych znaków SPÓŁKI;

(III) nie może zawierać treści, które mogą być uznane za będące w złym guście, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem.

(IV) nie może linkować do żadnej strony Witryny poza stroną główną;

(V) musi linkować do samego adresu Witryny, nie pozwalając linkującej witrynie na reprodukcję Witryny jako części swojej witryny lub w jednej z jej ramek lub na tworzenie przeglądarki na którejkolwiek ze stron Witryny.

SPÓŁKA może w każdej chwili zażądać od Państwa usunięcia jakiegokolwiek linku do Witryny, po czym należy niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia. SPÓŁKA nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne strony internetowe, które utworzyły linki do Witryny.

W związku z tym FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane z tymi stronami.

7) OCHRONA DANYCH

Aby móc korzystać z niektórych Usług, Użytkownicy muszą najpierw podać pewne dane osobowe. W tym celu FIRMA będzie automatycznie przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 (UE) z dnia 27 kwietnia. W tym celu Użytkownik może uzyskać dostęp do polityki stosowanej przy przetwarzaniu danych osobowych, a także do ustalonych wcześniej celów, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Danych przedstawionej na Stronie Internetowej.

8) CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE

Świadczenie usługi niniejszej strony internetowej oraz pozostałych usług ma w zasadzie nieograniczony czas trwania. FIRMA może jednak zakończyć lub zawiesić każdą z usług portalu. Gdy będzie to możliwe, SPÓŁKA ogłosi zakończenie lub zawieszenie świadczenia określonej usługi.

9) OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Ogólnie rzecz biorąc, treści i usługi oferowane w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym. W związku z tym, oferując je, SPÓŁKA nie udziela żadnych gwarancji ani deklaracji w odniesieniu do treści i usług oferowanych na Stronie Internetowej, w tym m.in. gwarancji legalności, rzetelności, użyteczności, prawdziwości, dokładności lub przydatności rynkowej, z wyjątkiem zakresu, w którym takie deklaracje i gwarancje nie mogą być wyłączone przez prawo.

10) FORCE MAJEURE

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności we wszystkich przypadkach niemożności świadczenia usług, jeżeli jest to spowodowane przedłużającymi się przerwami w dostawie energii elektrycznej, linii telekomunikacyjnych, konfliktami społecznymi, strajkami, rebeliami, wybuchami, powodziami, działaniami i zaniechaniami Rządu oraz ogólnie wszystkimi przypadkami siły wyższej lub zdarzeń losowych.

11) ROZSTRZYGANIE SPORÓW. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak również korzystanie z Witryny, podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami w Kordobie.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, taka niewykonalność lub nieważność nie powoduje, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania są niewykonalne lub nieważne w całości. W takich przypadkach FIRMA zmodyfikuje lub zastąpi takie postanowienie takim, które jest ważne i możliwe do wyegzekwowania oraz które w możliwym zakresie osiąga cel i intencje odzwierciedlone w pierwotnym postanowieniu.