Polityka prywatności
 Home    Polityka prywatności

ERASMUS ROOMS, S.L., z CIF. B-14.952.469 (zwana dalej «SPÓŁKĄ»), z siedzibą przy Calle Vázquez Aroca, 14, local bajo; D.P.: 14005 – Córdoba, tel.: 633761182, e-mail: info@interasmundo.com jest właścicielem strony internetowej www.interasmundo.com (zwanej dalej «Stroną») i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez użytkownika podczas wchodzenia na stronę lub korzystania z niej oraz za wszystkie dane osobowe w ogóle, które są w niej gromadzone lub zarządzane przez Spółkę.

Firma informuje poprzez niniejszą Politykę Prywatności o traktowaniu i ochronie danych osobowych użytkowników, które mogą być gromadzone poprzez ich przeglądanie lub zawieranie umów o świadczenie usług na tym portalu lub w inny sposób z Firmą. Korzystanie z tej strony przez użytkowników oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Spółka przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz w sprawach w nich nie przewidzianych, ustawą organiczną 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Przeznaczenie:

Dane są zbierane w następujących celach:

1. Zapewnienie prawidłowego zarządzania zamówionymi usługami zarządzania nieruchomościami:

Sporządzanie kosztorysów na usługi oferowane przez zarządcę i późniejszy follow-up handlowy.

Kontraktowanie naszych usług poprzez przyjęcie odpowiedniej oferty, zamówienia i/lub podpisanie umowy handlowej.

Dostarczanie Państwu informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez naszą firmę i wyszczególnionymi na tej stronie.

Aby przeprowadzić fakturowanie produktów i/lub usług objętych umową.

Zagwarantowanie prawidłowego zarządzania administracyjnego, handlowego, podatkowego i księgowego firmy.

W przypadku wykorzystania danych w celach opisanych powyżej, przetwarzanymi danymi będą dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, obywatelstwo, NIP, e-mail, telefon, komórka) oraz dane bankowe w celu zarządzania płatnościami i windykacją.

2. Informacje, zapytania i biuletyny:

Zarządzaj zapytaniami, roszczeniami lub wnioskami złożonymi przez użytkownika.

Informować Cię o naszych działaniach, usługach, promocjach, nowościach, wydarzeniach i innych wiadomościach, które mogą być dla Ciebie interesujące.

W tym sensie podawane dane będą danymi niezbędnymi do identyfikacji (imię, nazwisko, e-mail). Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany powyżej.

3. Rekrutacja:

Przeprowadzenie procesów doboru personelu w celu obsadzenia stanowisk pracy wymaganych przez administratora danych.

Danymi zbieranymi w celu tego zabiegu będą: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, NIF, e-mail, telefon komórkowy), dane dotyczące szkoleń, dane dotyczące doświadczenia zawodowego oraz wszelkie inne informacje, które kandydat uzna za stosowne, aby poprawić swoją kandydaturę na dane stanowisko.

4. Strona internetowa:

Przetwarzanie danych uzyskanych poprzez formularze na stronie internetowej, a także zarządzanie innymi danymi osobowymi pojawiającymi się na stronie.

Przetwarzanie danych uzyskanych za pomocą plików Cookies (patrz Polityka Cookies).

Monitorowanie korzystania ze strony internetowej, w celu zapobiegania i wykrywania oszustw na stronie internetowej, jak również wszelkich nieuprawnionych dostępów.

5. Zwrócenie uwagi na prawa jednostki:

Udzielanie odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, w ramach wykonywania praw ustanowionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Celem przetwarzania nie jest w żadnym wypadku profilowanie w celu personalizacji reklam własnych lub osób trzecich lub analiza ruchu na naszej stronie internetowej.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie, z wyjątkiem personalizacji reklam i zapobiegania oszustwom internetowym.

Informujemy, że użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę, w każdej wysyłanej do niego informacji handlowej lub reklamowej oraz w dowolnym momencie, powiadamiając o tym fakcie na adres Spółki, podany powyżej, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@interasmundo.com.

Podstawa prawna i okres przechowywania:

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych, które legitymizują to samo:

  • Umawianie się na usługi zamówione w Spółce, których warunki zostaną udostępnione użytkownikowi przed ewentualnym zawarciem umowy. W celu realizacji tej wnioskowanej relacji zawodowej, zainteresowany jest zobowiązany do podania swoich danych. Dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego.
  • Swobodna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, zarówno w przypadku przesłania programu nauczania, co jest dobrowolne, w przypadku przesyłania Państwu od Spółki drogą mailową, sms-ową lub inną drogą elektroniczną materiałów marketingowych (promocje, nowości itp.), jak i w przypadku umieszczenia Państwa danych w dowolnej sekcji niniejszej strony internetowej, gdyż po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności użytkownik jest o tym informowany i w przypadku wyrażenia zgody, może ją zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, np. zaznaczenie przewidzianego w tym celu pola.

W przypadku, gdy zainteresowany nie przekaże danych lub będą one błędne lub niedokładne, nie będziemy mogli zająć się Państwa wnioskiem, co uniemożliwi udzielenie Państwu żądanych informacji. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie poprosisz nas o wypisanie się z listy. Jak już wcześniej informowaliśmy, będą Państwo mieli prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

  • Obowiązki prawne, które musimy spełnić w Spółce, dla których przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne, np. wystawianie faktur lub składanie podatków do administracji publicznej lub spełnienie praw, których Państwo od nas żądają. Dane będą przechowywane przez wymagane prawem okresy.
  • Prawnie uzasadniony interes mamy w przetwarzaniu danych kontaktowych oraz, w stosownych przypadkach, danych dotyczących pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska, osób fizycznych, które świadczą usługi w podmiocie prawnym, gdy przetwarzanie dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do ich usytuowania zawodowego, a celem przetwarzania jest wyłącznie utrzymanie wszelkiego rodzaju relacji z podmiotem prawnym, w którym dana osoba świadczy swoje usługi.

Odbiorcy:

Ogólnie rzecz biorąc, Spółka nie będzie przekazywać tych danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy świadczenie usługi oznacza konieczność nawiązania stosunku umownego z podmiotem przetwarzającym dane i jest to ściśle niezbędne do zarządzania i utrzymania relacji między użytkownikiem a wspomnianą firmą, po uprzednim wyraźnym upoważnieniu użytkownika. Będzie to miało miejsce jedynie przez czas niezbędny do umożliwienia wykonania umowy zlecenia oraz na takich samych warunkach i z taką samą odpowiedzialnością, jaka jest wymagana od administratora danych. Po zakończeniu zlecenia Przetwarzający zwraca dane osobowe Administratorowi i usuwa wszelkie posiadane kopie.

Ponadto prawo dostępu do takich danych osobowych mają wyłącznie osoby trzecie, na których Spółka ma prawny lub umowny obowiązek przekazania takich danych osobowych, w tym np. Sędziowie i Sądy biorące udział w postępowaniach związanych ze zgłoszonymi roszczeniami.

Nie przewiduje się międzynarodowych transferów danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Użytkownik może w każdej chwili, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zażądać przeniesienia swoich danych, a także cofnąć udzieloną zgodę – prawa uznane w ww. rozporządzeniu (UE). Prawa te mogą być realizowane przez użytkownika poprzez kontakt ze Spółką pod adresem jej siedziby wskazanym powyżej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@interasmundo.com. W celu skutecznego skorzystania z tych praw użytkownik musi udowodnić swoją tożsamość poprzez podanie imienia i nazwiska, kserokopii dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości, który potwierdza jego tożsamość, wniosku określającego żądanie, adresu do celów powiadomień oraz daty i podpisu wnioskodawcy.

Użytkownik może również złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD), zwłaszcza gdy nie uzyskał satysfakcji z wykonywania swoich praw, pisząc do niej na adres C/. Jorge Juan, nº 6; DP.: 28001 – Madrid, lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.agpd.es.